Fremside | Historie | Styret | Lover | NRR Skjemaer
Utstilling | Tour de katt | Bilder | Årets Mjøskatt | Kjøp / Salg | Lenker
GJESTEBOK

Vedtekter for Mjøskatten


§1    Mjøskatten definisjon

Mjøskatten er en klubb for alle som er interessert i katt som kjæledyr, til avl og/eller utstilling. Mjøskatten  ble stiftet 09.mai 1978. Logo er satt og kan ikke endres.
Mjøskatten er gjennom Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR) tilsluttet og godkjent i Federation Internationale Feline d'Europe (FIFe). 
Klubben har sitt sete rundt Mjøsa.

§ 2   Mjøskattens formål

er å fremme kunnskap om katten, med spesiell vekt på dyrets helse og levevilkår, og gjennom utstillinger og kontrollert avl, øke interessen for positivt kattehold.

§3    Mjøskattens medlemmer

3.1     Medlemskap oppnås av alle som er interessert i klubbens virksomhet og som støtter klubbens  formål.

3.2      Medlemskap blir fortløpende godkjent når søknad og medlemskontingenten er inne hos klubben. Sekretær/medlemsansvarlig skal innhente opplysninger fra tidligere klubber, for å bekrefte at nytt medlem ikke har noe utestående.

3.3     Medlemmene er forpliktet til å følge klubbens og FIFe/NRRs lover og utstillingsregler.

3.4      Medlemmer som ved sin oppførsel, handling eller uttalelser skader eller hindrer klubbens arbeid eller dens anseelse, kan suspenderes som medlem av et enstemmig styre i kortere eller lengre periode.
Det skal innen rimelig tid (tre uker) foreslås eksklusjon eller opphevelse av suspensjonen.

3.5      Suspenderte medlemmer kan foreslås ekskludert fra klubben. Forslag om eksklusjon kan bestemmes av styret. For gjennomføring av eksklusjon MÅ styret være enstemmig.
Ekskludert medlem kan velge å anke avgjørelsen inn for klubbens Generalforsamling. GFs avgjørelse kan ikke påklages.

3.6      Utmeldelse skjer skriftlig til sekretær/medlemsansvarlig. Styret kan også vedta å anse medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen 1.mars som utmeldt.

3.7      Ved suspensjon eller ekskludering, vil et æresmedlemskap fratas medlemmet.

3.8       Medlemsskap i Mjøskatta er frivillig, og finnes både som
- Hovedmedlemsskap; 450,-
- Familiemedlem; 200,-
- Trygdet/Pensjonister/Studentermedlem; 350,-
- Støttemedlem; 200,-
- Prøvemedlem; 250,-

- Kontigentens størrelse fastsettes av GF, og tas opp til vurdering ved behov.
- Kontigenten skal betales innen 15.februar hvert år. De som ikke har betalt innen fristen får
en purring, og frafaller medlemslisten 1 Mars.

- Som hovedmedlem har du stemmerett ved GF, og rett til å delta på medlemsmøter.
- Som familiemedlem har du stemmerett ved GF, og rett til å delta på medlemsmøter.
- Som Trygdet/Pesjonist/Student har du stemmerett ved GF, og rett til å delta på medlemsmøter.
- Som støttemedlem har du ingen stemmerett ved GF, men rett til å delta på medlemsmøter.
- Som prøvemedlem har du ingen stemmerett ved GF, men rett til å delta på medlemsmøter.
Alle som har medlemskap i klubben har mulighet til å komme med innspill til styret,
eller komme med forslag som de mener kan gagne klubben på en eller annen måte.

§ 4    Styre

- Har som funksjon å ivareta Mjøskatten på best mulig måte, ved å følge vedtekter, regler og                   
andre retningslinjer.
- Styret har fått en tillitsposisjon, som de skal bruke til fordel for Mjøskatten og dens
medlemmer.
- Dersom denne tilliten brytes, og det føres mistillitsforslag på et av styrets medlemmer, skal
medlemmet umiddelbart trekke seg, til et medlemsmøte er holdt, innen 4uker. Ved et evt
medlemsmøte skal 2/3 av fremmøte kunne avgjøre avskjedigelsen til vedkommende.
- Styret er Mjøskatten ansikt utad, og plikter å handle/uttale seg i Mjøskatten beste
interesse.
- Styret har absolutt taushetsplikt i saker som kommer inn til klubben. Brudd på taushetsplikt          
medfører umiddelbar tvungen fratredelse fra styret. 

Leder:
Lederen er Mjøskatten og styrets leder.
Lederen skal påse at Mjøskatten drives etter lover og regler som
klubben er underlagt i form av sitt medlemskap i NRR og FIFe,
Mjøskattens egne vedtekter, målsetninger samt eventuelle pålegg fra generalforsamlingen.
Det er lederens plikt å ha kjennskap til de gjeldende lover og regler og utøvelsen av disse.
Leder skal lede medlemsmøter og styremøter.
Under dennes fravær eller når det er ønskelig overtar nestleder vervet.
Det er lederen som innkaller til møter.
Lederen er også ansvarlig for sakslister til hvert styremøte.
Lederen er det naturlige bindeledd mellom alle styremedlemmene.
Lederen skal også gripe fatt i konflikter og problemer innad i styret/ Mjøskatten
og få satt tingene på dagsorden så snart det lar seg gjøre.

Nestleder:
Har ansvar for å avløse leder når leder ikke er tilstede,
og har ansvar for å overta evt verv som faller fra. Har ansvar for å bistå med forefallende arbeid.

Kasserer:
Kasserer har ansvaret for å forvalte Mjøskatten økonomi på en forsvarlig og dertil egnet måte.
Det skal føres to regnskap i Mjøskatten.
Et for den vanlige drift samt et for utstillinger Mjøskatten avholder.
Regnskap føres av kasserer. Regnskapet føres fra 1.november til 31.oktober.
Kasserer har ansvaret for utsendelse faktura og innkreving av kontingent, betaling av avgifter.
Oversikt over hvem som har betalt kontingent.
Kasserer har ansvaret for å informere klubbens sekretær,
og purre opp dette om noen av våre medlemmer har uoppgjort gjeld til Mjøskatten.
Kasserer har ansvaret for at regnskapet blir gjennomgått på styremøter.
Ved foretningsårets slutt skal regnskapet leveres revisor til revisjon.

Under utstilling:
Kasserer har ansvaret for å lage liste over innbetalte utstillingsavgifter.
Kasserer har ansvaret for å informere sekretæren om det er noen
fra andre klubber som etter purring ikke har betalt utstillingsavgift,
da dette videreformidles til utstillerens klubb.
Hovedansvarlige for hver post hvor det kommer inn penger,
skal oppbevare og ha ansvar for pengene under hele utstillingen.
Etter endt utstilling skal hovedansvarlige og 1 oppnevnt representant møtes for opptelling av pengene,
og sørge for at disse så raskt som mulig blir satt inn på klubbens utstillingskonto.

Sekretær:
Sekretæren skal være Mjøskattens bindeledd mellom NRR og Mjøskatten og Mjøskattens medlemmer.
Mjøskattens postadresse skal være den samme som sekretærens.
All post utad skal sendes via sekretæren i Mjøskatten som
sørger for at posten blir sendt til de rette instanser innen NRR og øvrige.
Sekretæren fører referatsprotokoll fra styremøtene.
Medlemmene har til enhver tid rett til å gjøre seg kjent med referatets innhold.
I saker der bestemte personer blir berørt, skal navn utelukkes i henhold til personvern.
Saker som kommer inn til sekretæren skal taes opp ved neste styremøte.
Sekretær skal ajourholde medlemsregister.
Sekretæren fungerer som arkivar.
I arkivet oppbevares protokoller og alt som er av interesse for foreningen.
Etter NRR’s forskrifter skal all korrespondanse fra medlemmer foregå gjennom Mjøskatten
dvs at sekretæren har ansvar for Mjøskattens daglige korrespondanse.
Dette gjelder også ved protester/ klager på avgjørelser tatt på møter osv.
Dette skal foregå skriftlig, muntlige henvendelser blir ikke tatt hensyn til.
Sekretæren skal til enhver tid yte service ut til alle medlemmene i klubben.
Sekretær plikter og oppbevare alle papirer i 10 år

Utstillingsekretær:
Utstillingssekretæren er Mjøskatten ansvarlige når det gjelder å videreformiddle påmeldinger
til andre utstillinger fra medlemmer å være bindeledd mellom utstillingsarrangør,
klubben og dens medlemmer.
Utstillingssekretæren er også Mjøskattens showsekretær og har ansvar for det som skjer i sekretariatet.

Styremedlemmer:
Styremedlemmer er ikke pålagt noe ansvar, men skal møte på styremøter og utføre de oppgaver de får.
Styremedlemmene skal fungere som en forlengende arm av styret.
De skal på lik linje med resten av styret ta på seg arbeidsoppgaver som skal gjennomføres.

Varamedlemmer:
Blir innkalt til alle styremøter.
De har ikke stemmerett med mindre de er stedfortreder for et annet styremedlem.
Skulle en i styret ikke kunne møte skal denne selv ta kontakt med
varamedlem slik at denne kan stille om mulig.
Da vil vedkommende gå inn i rett verv, og kunne tildeles oppgaver på lik linje med resten av styret 

§ 5   Generalforsamling/Årsmøte

Ordinært GF skal avholdes hvert år innen utgangen av november måned, og innkalles med minst 4 ukers varsel.
Saker som ønskes behandlet på GF må være styret i hende senest 2 uker før GF.
Innkalling skal sendes til medlemmene og offentigjøres på hjemmeside.
Følgende legges frem på GF:
- dagsorden
- med innmeldte saker
- undertegnet årsberetning
- undertegnet regnskap
- aktivitetsplan
Følgende velges særskilt på årsmøtet/GF:
- Leder velges for 2 år – oddetallsår
- Nestleder velges for 2 år, det året leder ikke er på valg - partallår
- Kasserer velges for 2 år, det året leder er på valg - oddetallsår
- Sekretær velges for 2 år, det året leder ikke er på valg – partallsår
- Utstillingssekretær for 2 år, det året leder er på valg - oddetallår
Stemmerett kan kun brukes ved personlig oppmøte på GF, kun 1 stemme pr.
Tilstedeværelse skjer gjennon personlig oppmøte.
Det er ikke lov å skrive en fulmakt til andre.

Delegater til NRRs GF velges på Mjøskattens GF


GF behandler

1.Valg av møteleder, ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å underskrive
GF protokoll

2.  Årsberetning
3.  Regnskap
4.  Aktivitetsplan og budsjett for neste år
5.  Gjennomgang av innmeldte saker (forslag)
6.  Valg av styre og om nødvendig andre tillitsvalgte
7.  Evt andre saker

Alle saker som skal stemmes over, må ha 2/3 flertall av de fremmøtte fremmøtes stemmer for å kunne vedtas.
Blanke stemmer telles verken som ja eller nei, og skal oppgis som egen prosentandel av stemmene.

§ 6    Ekstraordinær GF

Ekstraordinær GF avholdes hvis hele styret eller minst 2/3 av medlemmene forlanger dette.
Ekstraoridinær GF må innkalles til, med minst 2 ukers varsel, sammen med saksliste.
Kun angitte saker kan behandles.
For stemmerett gjelder samme regler som for Årsmøte/GF.

§ 7   Lovendring

kan bare foretas av en beslutningsdyktig generalforsamling med minst 2/3 flertall av avgitte stemmer,
og etter lovforslaget er gjort kjent i den oppførte dagsorden.
Styret kan også få som mandat av Generalforsamlingen til å gjennomgå dette.

§ 8   Medlemsmøter

Det skal avholdes minst 4 medlemsmøter i året. I tillegg til sommerfest
Møtene skal ta opp temaer som er fremmet av både medlemmene og styret.
Vi skal være en aktiv og sosial klubb, hvor medlemmene sammen med styret skal lage aktiviteter i nærområdet,
som kan gi grunnlag for flere medlemmer og større og mer aktivt miljø rundt det å eie og oppdrette katter.

§ 9    Æresmedlemmer

  • Kun Mjøskattens styre kan avgjøre om et medlem kan bli æresmedlem av Mjøskatten, alle medlemmer kan foreslå medlemmer som må opp til vurderine.
  • Æresmedlemskapet opphører ved gjentagende brudd på Mjøskattens vedtekter eller  suspensjon og eller ekskludering fra klubben

§ 10 Årets Mjøskatt

Årets Mjøskatt tildeles 6 katter:
1 kattunge (4-7mnd) 1 Ungdyr(7-10mnd) 1 Fertil, 1 Kastrert, 1 Vetran og 1 Huskatt.
Disse beregnes ut fra NRRs Årets kattlister.
Premiene deles ut på Mjøskattens sommerfest.

§ 11 Opphøring/nedleggelse av klubben

Kan bare skje etter vedtak på 2 generalforsamlinger med minst 1 måneds mellomrom,
og krever 2/3 flertall av avgitte stemmer.
Forslag til opphør skal være kunngjort på den oppførte dagsorden.
Ved klubbens opphør gis klubbens midler til et veldedig formål, som fremmer dyrevelferden

 

© NO*Bakkelunds's Webdesign ©